Pogosta vprašanja:

Pogosta vprašanja:

Kateri so najpogostejši razlogi za pojav napak v izračunih:

“Osnova za odmero davka so uradne evidence o nepremičninah, katere vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Finančna uprava podatke za obračun davkov pridobi od pristojne občine. Občine vodijo samostojno evidenco, ki pogosto ni usklajena z uradnimi podatki GURS, kar je v največji meri razlog za napačno odmerjen davek.”


Ali lahko spremenim površino nepremičnine, za katero se odmerja NUSZ:

“Sprememba površine je podatek, ki v največji meri vpliva na višino odmere NUSZ. Zato sprememba površine ni enostavna, izvede pa se z elaboratom geodetske storitve, za katerega odgovorni geodet jamči pravilnost podatkov”


Kdaj lahko pričakujemo davek na nepremičnine in ukinitev NUSZ?

“Davek na nepremičnine se pričakuje že nekaj časa, vendar se zaradi aktualnih težav zamika njegova uveljavitev. Za uvedbo davka na nepremičnine bosta potrebni vsaj dve zakonski spremembi, vzpostavitev nove enovite evidence katastra nepremičnin in zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Verjetno je precej optimistično, če ga pričakujemo v roku dveh let.”


Ali se klet in garaža upoštevata v izračun odmere NUSZ?

“NUSZ ne pozna izraza uporabna površina, zato se v odmero upošteva celotna površina nepremičnine. Uporabna površina, od katere se odšteje površina kleti, garaž, itd, pa se bo koristila pri uveljavitvi davka na nepremičnine, kjer bo vrednost površine odvisna od uporabne in neuporabne površine “


Katera je pravna podlaga za odmero NUSZ?

“Obveznost plačevanja NUSZ je določena v Zakonu o stavbnih zemljiščih iz leta 1984, ki se še vedno uporablja glede na določbe 5. točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora oziroma glede na določbe prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih, s katero je bilo ohranjeno v veljavi VI. poglavje o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.  Delno materijo NUSZ obravnava tudi ZGO-1 v prehodnih določbah (218. do 218.d člen).”


Ali se delež na skupnih delih upošteva v izračun NUSZ?

“Skupni prostori niso predmet obdavčitve, vendar se pogosto pojavlja, da se njihova površina upošteva v izračunu, saj je le-ta opredeljena v pogodbah. V izračunu se mora upoštevati čista stanovanjska površina brez vključenega solastniškega deleža na skupnih delih. V nadaljevanju povezava do sodne prakse.”